THÔNG BÁO HỌP GIAO BAN

Vào lúc 7h30 thứ hai hằng tuần, GĐ kính mời các đồng chí CHT và các Trưởng bộ phận về họp giao ban tại văn phòng công ty.