LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY TỪ 10/9-16/9/2012

Lịch công tác của Chủ tịch, ban giám đốc và các trưởng phòng công ty Nhà Việt Chu Lai
27_8-1_9-2012.pdf