Hồ Sơ Năng Lực

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NHÀ VIỆT CHU LAI

– Công ty TNHH Tư vấn- Thiết kế và Xây Dựng Nhà Việt Chu Lai là Công ty được thành lập và tổ chức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2005 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty Trách nhiệm Hữu hạn hai thành viên trở lên số: 4000877694 cấp ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam.

– Tên công ty: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN- THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NHÀ VIỆT CHU LAI.

– Tên công ty viết bằng tiếng anh: NAVICO CONSULTING DESIGN AND CONSTRUCTION COMPANY LIMITED.

– Tên viết tắt: CÔNG TY NAVICO

– Địa chỉ: Đường Phan Bá Phiến, Khối 2, Thị trấn Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

– Vốn điều lệ : 3.000.000.000 VNĐ

Căn cứ nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Công ty TNHH Tư vấn- Thiết kế và Xây dựng Nhà Việt Chu Lai. hoạt động trên các lĩnh vực sau:

1. Lập dự án đầu tư và quy hoạch xây dựng các công trình:

– Công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

– Công trình giao thông.

– Công trình thuỷ lợi; thủy điện

– Công trình hạ tầng kỹ thuật.

– Công trình đường dây và trạm biến áp đến qui mô 35kV.

2. Giám sát thi công xây dựng các công trình:

Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, công trình đường dây và trạm biến áp đến qui mô 35kV.

3. Thiết kế xây dựng các công trình:

– Thiết kế kiến trúc, kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp

– Thiết kế công trình giao thông

– Thiết kế công trình thủy lợi; thủy điện

– Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật.

4. Xây dựng các công trình:

– Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp

– Xây dựng công trình giao thông cầu đường

– Xây dựng công thủy lợi, thủy điện, bưu điện

– Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp

– Xây dựng công trình xây lắp đườg dây điện và trạm biến áp có cấp điện đến 35KV

– Xây dựng công trình cang sông, cảng biển.

5. Khảo sát địa hình: Các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật.

6. Lập hồ sơ mời thầu, tư vấn đấu thầu; Tư vấn quản lý dự án, đầu tư xây dựng, thanh quyết toán vốn đầu đầu tư xây dựng công trình: Các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, Công trình đường dây và trạm biến áp đến qui mô 35kV, Công trình đường dây và trạm biến áp đến qui mô 35kV.

7. Thẩm tra thiết kế và dự toán xây dựng công trình: Các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, hạ tầng kỹ thuật, Công trình đường dây và trạm biến áp đến qui mô 35kV.

8. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường: Các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật.

9. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật: Kiểm tra và đánh giá chất lượng công trình xây dựng, đo lường, thí nghiệm các loại vật liệu và các thiết bị trong xây dựng.